YAZARLAR

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.  SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ILN01507345

TCDD TAŞIMACILIK AŞ SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE 12 AY (1 YIL) SÜREYLE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ

 

TCDD TAŞIMACILIK AŞ SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE 12 AY (1 YIL) SÜREYLE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2021/794735

1-İdarenin

a) Adı: TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS BÖLGE MÜD.

b) Adresi: MUHSİN YAZICIOĞLU BULVARI 1 58030 İSTASYON CADDESİ SİVAS MERKEZ/SİVAS

c) Telefon ve faks numarası: 3462217000-71249/71219 - 3462211900

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı: TCDD TAŞIMACILIK AŞ SİVAS BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İŞYERLERİNE 12 AY (1 YIL) SÜREYLE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ

b) Niteliği, türü ve miktarı: Sivas Bölge Müdürlüğüne Bağlı İşyerlerine 12 Ay (Bir yıl) Süreyle Personel Taşıma Hizmeti Satın Alınması İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Erzurum - Palandöken - Erzurum, Divriği - Demirdağ - Divriği, Sivas - Bostankaya - Sivas, Samsun - Gelemen - Samsun, Kars Lojistik Merkez - Kars Gar - Kars Lojistik Merkez

ç) Süresi/teslim tarihi:  İşe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) aydır

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.12.2021 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): TCDD Taşımacılık A.Ş. Sivas Teknik Hizmetler Servis Müdürlüğü Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Araç Uygunluk Belgesi; Yüklenici firma teklifiyle birlikte araçlar için uygun yetki belgelerini (A1, D2 vb.) de idareye teslim edecektir.

İstekliler Servis Taşımacılığı Yetki Belgesine Sahip olmalı ve bunu idareye vermesi/sunması zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. İsteklinin ilk ilan veya veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak deneyimini gösteren belge sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunulması gereklidir.

Benzer İşin Tanımı: Her türlü kamu, özel sektör servisi ve öğrenci servisi taşımacılığı veya personel taşımaya dayalı hizmet alımı veya Kamu Kurumları ve Özel Sekttörlerde Yapılan sürücülü veya sürücüsüz araç kiralama hizmet alımını benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,80

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.