YAZARLAR

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ILN01503293

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-16.BÖLGE SİVAS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR

Karayolları 162 (Zara) ve 163 (Suşehri) Şube Şeflikleri Yollarında Rutin Yol Bakım ve Onarım ile Kar ve Buz Mücadelesi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2021/777398

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÜMBET MAH. MUHSIN YAZICIOGLU BULVARI No:39 58020 SİVAS MERKEZ/SİVAS

b) Telefon ve faks numarası

:

3462585000 - 3462585087

c) Elektronik Posta Adresi

:

bol16@kgm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Takriben 1335,239 kilometre yolun 3 yıl boyunca rutin yol bakım, onarım ile kar ve buz mücadelesi yapılması yapım işidir. (3 yıl X 1335,239 km =4005,717km.yıl )
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Karayolları 162. (Zara) ve 163. (Suşehri) Şube Şeflikleri Yollarında

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 1095 (BinDoksanBeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS

b) Tarihi ve saati

:

22.12.2021 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler veya ihale konusu işin 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşleri Benzer İş Gurupları Tebliğinde bulunan herhangi bir iş gurubuna dahil olmaması sebebiyle bu tebliğin 2.7. maddesi ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3’üncü maddesine istinaden " Rutin Bakım Onarım, Kar ve Buzla Mücadele Yapılması" işleri benzer iş olarak kabul edilecektir"

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. - Değerlendirme “teklif fiyatı”, “kalite nitelik“ ve “teknik değer nitelik” olmak üzere üç kısımda

yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 50) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı (ihalenin birim fiyatlı kısmına ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı ile anahtar teslim götürü bedel kısmı için istekli

tarafından teklif edilen bedelin toplamıdır), ifade eder.

A.2. Kalite nitelik puanlaması

Kalite nitelik puanlaması 49 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra Numarası

Poz Numarası

Tanımı

Min Teklif Oranı
(%)

Max Teklif Oranı
(%)

Puanı

 

KGM/BAKIM

Muhtelif bakım ve trafik güvenliği işlerinin yapılması

29,1750

44,7350

19,06

9

KGM/SERİM

Her cins kaplamalı yolda greyder ile temel malzemesi veya bitümlü sıcak karışım  serimi yapılması

7,1100

10,9020

4,65

8

KGM/KAMTEM

Kar Ve Buz Mücadelesi İçin Refüj Mahallinde Kamyon Temini

6,6675

10,2235

4,36

3

KGM/GRYTEM

Kar Ve Buz Mücadelesi İçin Refüj  Mahallinde Greyder Temini

5,6025

8,5905

3,66

15

POZ-T

Kar ve buz mücadelesinde kullanılacak olan tuzun temini

5,3775

8,2455

3,51

7

KGM/KAMÇAL

Kar ve buz mücadelesi için kamyon çalıştırılması

3,9075

5,9915

2,55

5

KGM/HSYTEM

Hidrolik Sanat Yapılarının Temizliği Ve Bakımı

3,9000

5,9800

2,55

2

KGM/GRYÇAL

Kar ve buz mücadelesi için greyder çalıştırılması

2,3475

3,5995

1,53

14

KGM/YÜKTEM

Kar Ve Buz Mücadelesi İçin Refüj Mahallinde Yükleyici Temini

2,3025

3,5305

1,50

1

KGM/4106/A-1

Ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 6,35 mm. (1/4”) lik agrega (kar ve buz mücadelesinde kullanılacak olan) temini

2,1075

3,2315

1,38

11

KGM/YAMA

Her cins kaplamalı yolda el ile temel malzemesi veya bitümlü sıcak karışım kullanılarak asfalt yaması yapılması

1,8225

2,7945

1,19

12

KGM/YOB

Yabani Otların Biçilmesi

1,7475

2,6795

1,14

10

KGM/SÜP

Yol Sathının. Bordür Ve Otokorkuluk Dipleri İle Tretuvarların Makine ve Elle Süpürülmesi

1,3050

2,0010

0,85

4

KGM/HENDEK

Hendeklerin Temizliği Ve Bakımı

0,9150

1,4030

0,60

13

KGM/YÜKÇAL

Kar ve buz mücadelesi için yükleyici çalıştırılması

0,5250

0,8050

0,34

6

KGM/HYL

Proje gerektirmeyen çapta heyelan. şev akması ve teressubat temizliği

0,1875

0,2875

0,13

 

 

TOPLAM

 

 

49

A.2.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine* oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının

toplamının toplam tekliflerine* oranının her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum

teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş

grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. (BU İHALEDE İŞ GRUBU YOKTUR.)

A.2.3. Anahtar teslim götürü kısmı için ise anahtar teslim götürü kısmı için verilen teklif tutarlarının toplam tekliflerine* oranının anahtar teslim götürü kısmı için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

*Toplam Teklif : ihalenin birim fiyatlı kısmına ait birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş

kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı

sonucu bulunan tutarların toplamı ile anahtar teslim götürü bedel kısmı için istekli tarafından

teklif edilen bedelin toplamıdır

A.2.4. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.5. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında

kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları/teklifin anahtar teslim götürü kısmı için puan

alamayacaklardır.

A.2.6. Kalite nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu/teklifin anahtar teslim götürü kısmı için

verilen puanların toplamıdır.

A.3. Teknik değer nitelik puanlaması

Teknik değer nitelik puanlaması 1 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.3.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlanması

A.3.1.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlaması 1 tam puan üzerinden

yapılacaktır.

A.3.1.2. Geçerli teklif veren isteklilere ait kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlanması konu tesis, makine, ekipman, teçhizat aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra Numarası

Cinsi

Kapasitesi

Adet

Puan

toplam

1

Kamyon (Kar mücadelesi pozu içinde tanımlı) (2013 model ve üzeri)

En az 290 Hp gücünde 6x4 Ataşmanlı (KarBıçağı-Tuz Serici ve ekipmanı monteli)

2

0,3

0,6

2

Yama Robotu (2013 model ve üzeri)

Isıtma donanımlı en az 6 m3 kapasiteli

1

0,2

0,2

3

Greyder (Kar mücadelesi pozu içinde tanımlı) (2010 model ve üzeri)

En az 140 Hp gücünde

1

0,2

0,2

 

 

TOPLAM PUANI

 

 

1

A.3.1.3. 1 sıra numaralı tesis, makine, ekipman, teçhizat için puan  2 adet için verilmiş olup;

isteklilerin 1 adedi için belgelerini sunmaları halinde 0,3 puan üzerinden değerlendirme yapılır.

A.3.1.4. İsteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

A.3.1.5. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat

ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan

kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

A.3.1.6. İş ortaklığında, tesis, makine, teçhizat ve ekipman ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır.

A.3.1.7. - Teknik değer nitelik puanı her bir kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat için verilen puanların toplamıdır.

A.4. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite nitelik puanı ve teknik değer nitelik puanın toplamıdır.

A.5. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif

bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / Kümbet Mah. Muhsin YAZICIOĞLU Bulvarı No:39 SİVAS adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini,
KGM/BAKIM Muhtelif bakım ve trafik güvenliği işlerinin yapılması Kısmı Anahtar teslim olacaktır. ihale dokümanında belirtilen iş kısımları için, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
Birim fiyat teklif cetveliyle gösterilen işler Birim Fiyatlı Olacaktır. iş kalemleri için ise, teklif birim fiyat şeklinde verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle karma sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.